04 House of Quantum
10 Policy & Politics
Business
Research & Innovation
Delft
29 November 2022Juliette de la Rie

Dutch Minister Micky Adriaansens opens the first ‘House of Quantum’

Gisteren is in Delft de eerste locatie van het House of Quantum geopend. Het House of Quantum moet ‘s werelds eerste nationale quantumcampus worden, bestaande uit verschillende verzamelgebouwen voor quantumbedrijven verspreid over het land. Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, opende het eerste gebouw tijdens een feestelijke bijeenkomst op de nieuwe Delftse locatie in aanwezigheid van onder anderen Techleap.nl Special Envoy Constantijn van Oranje, oprichters, investeerders en kennisinstellingen zoals de TU Delft. Orange Quantum Systems, Qblox, Quantware en QphoX zijn de eerste bedrijven die zich er hebben gevestigd.

In het House of Quantum ontmoeten lokale en internationale bedrijven, investeerders en onderzoekers elkaar en werken zij samen aan de quantumtechnologie van morgen en het groeien van hun bedrijven . Middels lidmaatschappen kunnen deze partijen gebruik maken van kantoorruimtes, labfaciliteiten en alles dat het House of Quantum en haar community te bieden heeft. Met House of Quantum wil Quantum Delta NL (QDNL) het tech-ecosysteem uitbreiden, synergie creëren tussen hardware en software, en niet-technische stakeholders binnenhalen die het nationale quantumecosysteem kunnen  ondersteunen.  Dit is een centrale ambitie van het nationale quantumtechnologie programma waarvoor QDNL  615 miljoen euro ontving van het Nationaal Groeifonds.

Een nationale quantum campus
De bedrijven die in deze vroege fase van de quantumeconomie aan de technologieën werken, hebben werkruimtes en hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten nodig die voor individuele implementatie vaak te kostbaar zijn. Als onderdeel van het nationale programma voor quantumtechnologie, gecoördineerd door Quantum Delta NL, zijn tussen 2023 en 2026 House of Quantum-locaties gepland in Eindhoven, Amsterdam en Twente. In Delft  volgen nog twee locaties, te beginnen met een naastgelegen locatie in 2023). Het hoofdgebouw, dat bekend moet komen te staan als Europas slimste 12.000m2 quantummeters, biedt werkruimtes  en labs en ‘testbeds’ voor quantumcomputers, quantumnetwerken en quantumsensoren. Dit hoofdgebouw wordt ontworpen door architectenbureau Cepezed en ingenieursbureaus Deerns en Aronsohn en naar verwachting in 2025 in gebruik genomen.

“Met deze investeringen bouwen we aan een nationale quantumcampus die in nauwe verbinding staat met onze Europese partners “, zegt Freeke Heijman, medeoprichter en directeur ecosystemen van QDNL . Elke locatie krijgt zijn eigen specifieke footprint, die de behoeften van de lokale spelers binnen die hub weerspiegelt. De eerste twee locaties in Delft (net buiten de TU Delft Campus) zijn vooral gericht op startups die werken aan de ontwikkeling van quantumhardware en aanverwante elektronica. Het biedt plug-and-play werkplekken, modulaire kantoorruimte, vergaderfaciliteiten en een mediterraans restaurant voor leden.  Ook verwante initiatieven uit het Quantum Delta NL programma zullen onderdak vinden in het gebouw:. “We kunnen niet wachten om het eerste gebouw te zien opbloeien, en om gelieerde initiatieven uit het  ecosysteem, zoals het Centre for Quantum & Society, trainingsinitiatieven en fieldlab-projecten in het House of Quantum te ondersteunen”, aldus Shahar Graf, Operational Lead bij House of Quantum.

De internationale quantum community betrekken
Nu de eerste House of Quantum-locatie is geopend, is het ook voor internationale startups en MKB-bedrijven mogelijk om lid te worden van House of Quantum. Bedrijven kunnen hiermee een kantoor of lab vestigen, of zich aansluiten via co-working en community lidmaatschappen. Voor grotere bedrijven zijn er ook mogelijkheden om een House of Quantum sponsor te worden.

NL als quantum-koploper in de EU en wereldwijd
Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “Quantumtechnologie is veelbelovend en Nederland heeft wereldwijd toonaangevende onderzoeksfaciliteiten. Nu is het tijd om onze academische voorsprong om te zetten in economische activiteit. Samenwerking zoals in het House of Quantum is hiervoor de basis. Hier komen wetenschappers, onderzoekers en ondernemers samen om de toepassingen van quantumtechnologieën te versnellen.”

Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap.nl: “Het lijdt geen twijfel dat quantumtechnologieën een diepgaand effect op de wereld zullen hebben en informatie- en communicatietechnologiesystemen zullen transformeren ten goede van de maatschappij. Met de komst van het House of Quantum laat Nederland zien zich op lange termijn in te zetten voor de vooruitgang van deze technologie door wetenschap en ondernemerschap.”

Niels Bultink, CEO Qblox: “Nederlandse quantumbedrijven leggen de basis voor de wereldwijde waardeketen van quantumtechnologie; waar wetenschap en innovatie hand in hand gaan met het bedrijfsleven. Met deze nieuwe gebouwen biedt Quantum Delta ons de fysieke ruimte die nodig is om deze missie verder uit te voeren. Nu al maakt dit het Nederlandse ecosysteem tot een gerenommeerd internationaal knooppunt voor samenwerking en innovatie.”

Eerste leden van de House of Quantum Elektronicaweg locatie zijn Orange QS, Qblox, Qphox, Quantware, Delft Circuits, Single Quantum, Q*Bird, Bluefors, Microsoft, Quantum Delft and Quantum Delta. Eerste partners zijn Fujitsu, QuTech, TNO and TU Delft.

Contact: Juliette de la Rie, Communications Lead, Quantum Delta NL: 06-27310458 of e-mail: press@quantumdelta.nl.

Yesterday, Quantum Delta NL (QDNL) opened the first location of the House of Quantum, in Delft. The House of Quantum is to become the world’s first national quantum campus consisting of several multi-tenant buildings for quantum companies across the Netherlands. The Dutch Minister for Economic Affairs and Climate Policy, Micky Adriaansens, officially opened the building during a festive event in the presence of among others Techleap.nl Special Envoy Constantijn van Oranje, founders, investors and knowledge institutions like TU Delft. Orange Quantum Systems, Qblox, Quantware and QphoX are the first companies to join – all alumni from the local Delft quantum cluster – and now reside under the same roof.

House of Quantum offers memberships to local and international companies, investors and researchers to work, meet and collaborate on tomorrow’s quantum technology and grow their business. With House of Quantum as a separate initiative, QDNL aims to expand the tech ecosystem, to create synergies between the entirety of expertise clustered around the main Dutch knowledge institutions and between quantum hardware and software, and to bring in non-technical stakeholders that can support the national quantum ecosystem. This is a central ambition of the national growth programme, for which 615 million euros was awarded.

A national quantum campus
The companies working on the technologies in this early stage of the quantum economy need workspaces and high-end lab facilities, which are often too costly to implement individually. As part of the national quantum technology programme, coordinated by QDNL, the government is investing in multiple locations across the country, including Eindhoven, Amsterdam and Twente. In Delft, the first location is now open for business, two more will follow in Delft (starting with a building on the same premises in 2023). Other locations will follow between 2023 and 2026. The main building alone, which is to be known as Europe’s smartest 12.000 square “quantum meters”, will have workspaces and will be home to high-end labs and testbeds for quantum computing, quantum networks and quantum sensing. This landmark location is scheduled to open in 2025 and will be designed by architecture firm Cepezed and engineering firms Deerns and Aronsohn.

“With these investments, we are building a national quantum campus that connects to partner locations in Europe.” says Freeke Heijman, co-founder and director ecosystems of Quantum Delta NL. Each location will have its specific footprint, reflecting the needs of the local quantum players in each hub. The first two locations in Delft (just down the street from the TU Delft Campus) are mainly geared towards start-ups working on hardware developments and related electronics. It offers plug-and play fridges, work stations, modular office space, meeting facilities and a members-only Mediterranean style restaurant. Related initiatives from across the Quantum Delta NL programme will also find their way into the building. “We’re still in the early days, but we can’t wait to see the first building flourish, and to support the exciting quantum initiatives throughout the ecosystem such as the Centre for Quantum & Society, training and learning centres and fieldlab projects”, says Shahar Graf, operational lead of House of Quantum.

The international quantum community
With the first House of Quantum location now open, it is also possible for international start-ups, SMEs and corporations to become a House of Quantum member. Companies can choose to set up offices or labs, or join through coworking and community memberships. For larger companies who would like to engage there are also opportunities to become a House of Quantum sponsor.

NL as a quantum leader in the EU and globally
Minister for Economic Affairs and Climate Policy, Micky Adriaansens: “Quantum technology is a promising field of technology and the Netherlands has world-leading research facilities. Now is the time to convert our academic lead into economic activity. Fruitful public-private cooperation like The House of Quantum plays a central role in this process. Here, all blood groups and disciplines from the ecosystem come together to accelerate the application of quantum technology.”

Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap.nl: “There is no doubt that quantum technologies will have a profound impact on the world, transforming information and communication technology systems to deliver benefits for society as a whole. The arrival of the House of Quantum demonstrates the Netherlands’ long-term commitment to the advancement of this technology through science and entrepreneurship.”

Niels Bultink, CEO Qblox: ”The Dutch quantum companies are laying the ground for the global value chain of quantum technology; where science and innovation go hand in hand with business. With these new buildings, Quantum Delta NL is providing us with the physical space necessary to further execute this mission. Already today, this makes the Dutch ecosystem a renowned international hub for collaboration and innovation.”

Launching members of the House of Quantum Elektronicaweg location are: Orange QS, Qblox, Qphox, Quantware, Delft Circuits, Single Quantum, Q*Bird, Bluefors, Microsoft, Quantum Delft and Quantum Delta NL. Launching partners are: Fujitsu, QuTech, TNO and TU Delft.

Find out more on the House of Quantum website.

Contact: Juliette de la Rie, Head of Communications at Quantum Delta NL: +31(0)6-27310458 or email: press@quantumdelta.nl. 

Get in touch

Drop us a message

We collect stories from extraordinary people within the Quantum community, don't miss out on these.

Subscribe to stay in the loop
©2023 QDNL. All rights reserved.